مرور برچسب

کورس کوثر دانش

حملۀ انتحاری بر مرکز آموزشی کوثر دانش

باز دست جنایتکاران به خون نوجوانان ما آلوده گشت و روز شنبه در مرکز آموزشی کوثر دانش در اثر یک حملۀ وحشیانۀ انتحاری حدود 30 تن جوان ما شهید و 77 تن دیگر مجروح گردیدند. دولت افغانستان طالبان مزدور را به انجام این جنایت هولناک متهم نمود و گروه…