حملۀ انتحاری بر مرکز آموزشی کوثر دانش

باز دست جنایتکاران به خون نوجوانان ما آلوده گشت و روز شنبه در مرکز آموزشی کوثر دانش در اثر یک حملۀ وحشیانۀ انتحاری حدود 30 تن جوان ما شهید و 77 تن دیگر مجروح گردیدند. دولت افغانستان طالبان مزدور را به انجام این جنایت هولناک متهم نمود و گروه آدمکش داعش خود مسئولیت این جنایت را بدوش گرفت. برای مردم ما تفاوتی بین دو گروه که هردو از خارج کنترول، تمویل، تسلیح و هدایت می شوند وجود ندارد و هردو گروه دو روی یک سکه هستند.
این اولین بار نیست که مردم ما مخصوصاً نسل جوان و تحصیل کردۀ ما آماج حملۀ این وحشیان بی فرهنگ قرار می گیرند. این حملات تحت هر اسم و رسم و نام و نشانی که انجام گیرد برای ما غیر قابل گذشت است و امیدواریم که این آخرین خشونت و حمله علیه مردم ما باشد. ما این جنایت هولناک را شدیداً محکوم می کنیم و به عاملین آن لعن و نفرین می فرستیم.
ما هم‌چنان به خانواده‌ها و عزیزان قربانیان این جنایت تسلیت گفته و برای شان صبر و شکیبائی آرزو می کنیم.
ما در عین حال خشم و نفرت خود را نسبت به عملکرد حکومت کابل ابراز می داریم. حکومت‌ها مسئول تامین امنیت جان و مال تمام شهروندانی هستند که در قلمرو تحت کنترول آنان زندگی می کنند. حکومت کابل بخوبی از موقف و پالیسی گروه‌های دهشت افگن که آنها را “مخالفین سیاسی” خود می خواند آگاه است و اطلاع دارد که آنها دشمنان قسم خوردۀ مردم ما هستند ودر هر مورد می خواهند به جامعۀ ما مخصوصاً به نسل جوان و تحصیل کردۀ ما آسیب برسانند. با درک این نکته این وظیفۀ حکومت است که مراکز تحصیلی و آموزشی ما را حراست و صیانت نماید. بدرجۀ دوم نقش رهبران این جامعه است که باید بر حکومت فشار آورند که مردم ما صرف بانک رای نیستند که در وقت انتخابات به سراغ شان رفته و با وعده‌های میان تهی از رای شان استفاده کنند ولی مسئولیت خود را در حفظ امنیت آنها ادا نکنند.
اگر حکومت کابل با تمام دم و دستگاه قطور امنیتی و استخباراتی خود از حفظ جان مردم ما عاجز است، به خود مردم کمک کند و اجازه دهد که آنها خود شان از خود دفاع کنند. بی تفاوتی و سهل انگاری حکومت و رهبران جامعۀ هزاره به هیچ صورت قابل گذشت و توجیه نیست.
ما یکبار دیگر این جنایت دشمنان انسانیت را علیه مردم خود شدیداً تقبیح کرده و خود را در غم و اندوه مردم خود در افغانستان سهیم و شریک می دانیم. روح جوانان پرپر شدۀ ما شاد و یاد شان گرامی باد.
شورای جهانی هزاره
25 اکتوبر 2020