مرور برچسب

نخبه

درخشش نخبه‌گان و بهره‌بری از فرصت‌ها

ويروس مهلك كرونا، نظم و انضباط جامعه را از حالت عادي بيرون ساخته است، فعلاً شرايط در ممالك پيشرفته طوري رقم خورده است كه تعداد بيشتري طرف تحصيل ويا ادامه تحصيل رجوع نموده اند و اين يكي از بهترين انتخابها خواهند بود و تحصيل در مقاطع بالاتري…