مرور برچسب

شورای مردمی

تاسیس شورای مردمی هزاره‌های اسماعیلی

با مسرت اطلاع حاصل کردیم که هزاره‌های اسماعیلی برای اولین بار موفق به تشکیل یک نهاد فراگیر تحت نام "شورای مردمی هزاره‌های اسماعیلی" شده اند. تفرق و پراگندگی هزاره های اسماعیلیه باعث شده بود که یک خانواده با استفاده از تمام قوت و قدرت و…