تاسیس شورای مردمی هزاره‌های اسماعیلی

با مسرت اطلاع حاصل کردیم که هزاره‌های اسماعیلی برای اولین بار موفق به تشکیل یک نهاد فراگیر تحت نام “شورای مردمی هزاره‌های اسماعیلی” شده اند. تفرق و پراگندگی هزاره های اسماعیلیه باعث شده بود که یک خانواده با استفاده از تمام قوت و قدرت و امکانات هزاره‌های اسماعیلیه، خود را قیم و مالک مایملک آنها در تمام عرصه های زندگی قلمداد کند و از رای و حمایت و منابع آنها در دستگاه حاکمۀ افغانستان برای خود نام و نشان و حیثیت و آبرو کمائی کند. خوشوقتیم که هزاره های اسماعیلی به این سوء استفاده نقطۀ پایان گذاشته و سنگ تهداب خود ارادیت مردمی را گذاشتند تا در آینده کسی غیر ازخودشان از آدرس این مردم نتواند بقدرت دست یافته و روی حقوق این ملت معامله نماید.
امیدواریم این قدم نخست در راه وحدت وهمبستگی بیشتر هزاره‌های اسماعیلیه در وحلۀ اول و تمام هزاره ها اعم از شیعه و سنی و اسماعیلیه در قدم دوم باشد. هر ملتی برای بقای خود به وحدت و یکپارچگی نیاز دارد. بقای هزاره‌ها در جغرافیای افغانستان که از هر سو آماج حمله و تهاجم دشمنان کوردل و ایادی شان قرار دارند، در وحدت فرامذهبی متصور است. ما تا زمانیکه تحت نام طایفه، مذهب و منطقه از هم دور باشیم، در مقابل دشمن آسیب پذیر و در جامعه ناموثر بوده و در حاشیه قرار خواهیم داشت و نیرو های مردمی ما توسط یک تعداد استفاده جو در بازار بیع و شراء معامله خواهد شد.
شورای جهانی هزاره این اقدام برادران خود را یک عمل نیک، شایسته و موثر دانسته و آنرا از صمیم قلب به بنیان گذاران، دست اندر کاران، اعضا، فعالین و آحاد هزاره‌های اسماعیلیه تبریک و تهنیت می گوید. شورای جهانی هزاره هم چنان آماده است در حد توان از هرگونه همکاری و هم سوئی با “شورای مردمی هزاره های اسماعیلی” از بذل مساعی دریغ نکند. موفقیت این شورا را در خدمت به هزاره‌های اسماعیلی و در مجموع به تمام هزاره‌ها صمیمانه آرزومندیم.

شورای جهانی هزاره
22 اپریل 2021
مطالب مشابه