مرور برچسب

حمله نیروهای امنیتی

بیانیۀ شورای جهانی هزاره در ارتباط به فاجعۀ بهسود

روز جمعه اعتراضات مسالمت آمیز اهالی بهسود در اثر فیر نیرو های امنیتی حکومت کابل به خشونت گرائید و قرار گزارش های مختلف تاکنون بین 10 تا 17 تن کشته شده و بیش از 27 تن دیگر مجروح شده اند هم چنان تعدادی از افراد که شامل بعضی از مجروحین نیز…