مرور برچسب

بهسود

بیانیۀ شورای جهانی هزاره در ارتباط به فاجعۀ بهسود

روز جمعه اعتراضات مسالمت آمیز اهالی بهسود در اثر فیر نیرو های امنیتی حکومت کابل به خشونت گرائید و قرار گزارش های مختلف تاکنون بین 10 تا 17 تن کشته شده و بیش از 27 تن دیگر مجروح شده اند هم چنان تعدادی از افراد که شامل بعضی از مجروحین نیز…

بیانیه‌ی سازمان‌ھای دیاسپورای ھزاره در رابطه به وضعیت در بھسود افغانستان

ما، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی دیاسپورای هزاره‌های افغانستان نگرانی عمیق خویش را در رابطه به اوضاع پرتنش جاری در ولسوالی بهسود، ولایت میدان وردک افغانستان ابراز می‌داریم. پس از سرنگون شدن چرخ‌بال نظامی به تاریخ هفدهم ماه مارچ، حکومت…