مرور برچسب

مردم غیرنظامی

بیانیۀ شورای جهانی هزاره در ارتباط به جنایت در مرکز بامیان

برای اولین بار پای منحوس ایادی بیگانه و دشمنان آرامش مردم افغانستان به بامیان، این مرکز آرامش و صلح و صفا کشیده شده و ساعت 4:40 بعد از ظهر عصر روز سه شنبه دو انفجار مرکز بامیان را تکان داد. در اثر این انفجارات 15 تن بشمول زنان و کودکان و…